Share tips.

tips.html

คำสั่งในการสร้าง CREATE

คำสั่ง CREATE DATABASE ใช้สำหรับสร้าง Database

รูปแบบคำสั่งการสร้าง Database
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] `ชื่อฐานข้อมูล` [DEFAULT CHARACTER SET tis620];

ส่วน IF NOT EXISTS อาจใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาด คำสั่่งนี้จะช่วยตรวจสอบว่ามีชื่อฐานข้อมูลซ้ำกันหรือไม่ ถ้าไม่ซ้ำกันจะทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่ทันที

ตัวอย่างการสร้าง Database
/* สร้างฐานข้อมูลชื่อ shopping พร้อมกำหนดภาษาเป็น tis620 */
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `shopping` DEFAULT CHARACTER SET tis620;

 

คำสั่ง CREATE TABLE ใช้สำหรับสร้าง Table

รูปแบบคำสั่งการสร้าง Table
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] `ชื่อตาราง`;

ส่วน IF NOT EXISTS อาจใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาด คำสั่่งนี้จะช่วยตรวจสอบว่ามีชื่อตารางซ้ำกันหรือไม่ ถ้าไม่ซ้ำกันจะทำการสร้างตารางใหม่ทันที

ตัวอย่างการสร้าง Table
/* สร้างตารางชื่อ employee พร้อมกำหนดภาษาเป็น tis620 */
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `employee` DEFAULT CHARACTER SET tis620;

เป็นการสร้างฐานข้อมูลชื่อ employee พร้อมกำหนด Character Set เป็น tis620

4 กันยายน 2554 20:06:52