Share tips.

tips.html

คำสั่งในการลบ DROP

คำสั่ง DROP DATABASE ใช้สำหรับลบ Database

รูปแบบคำสั่งลบ Database
DROP DATABASE [IF EXISTS] `ชื่อฐานข้อมูล`;

ส่วน IF EXISTS อาจใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาด คำสั่่งนี้จะช่วยตรวจสอบชื่อฐานข้อมูล หากพบจะทำการลบฐานข้อมูลทันที

คำสั่ง DROP TABLE ใช้สำหรับลบ Table

รูปแบบคำสั่งลบ Table
DROP TABLE [IF EXISTS] `ชื่อตาราง`;

ส่วน IF EXISTS อาจใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาด คำสั่่งนี้จะช่วยตรวจสอบชื่อตาราง หากพบจะทำการลบตารางทันที

ตัวอย่าง การใช้งาน
/* ลบฐานข้อมูลชื่อ shopping */
DROP DATABASE IF EXISTS `shopping`;

/* ลบตารางชื่อ employee */
DROP TABLE IF EXISTS `employee`; 

เป็นการตรวจสอบว่ามีฐานข้อมูลชื่อ shopping ถ้ามีให้ทำการลบทิ้งไป และตารางชื่อ employee ด้วย

4 กันยายน 2554 21:01:36