Share tips.

tips.html

คำสั่งสอบถาม SELECT

คำสั่ง SELECT ใช้สำหรับ สอบถามข้อมูลของฟิลด์ในตาราง

รูปแบบคำสั่ง
/* แสดงข้อมูลใน Table ของฟิลด์ filed_1, filed_2 จนถึง filed_n */
SELECT filed_1,filed_2,filed_n FROM `ชื่อตาราง`;

/* แสดงข้อมูลใน Table ทุกฟิลด์ */
SELECT * FROM `ชื่อตาราง`;

 

ใช้แสดงผล query จากตาราง
/* แสดงข้อมูลใน Table ของฟิลด์ filed_1, filed_2 จนถึง filed_n โดยเรียงลำดับ ตาม filed_1 ก่อนและค่อยเรียงตาม filed_2 */
SELECT filed_1,filed_2,filed_n FROM `ชื่อตาราง` [ORDER BY filed_1, filed_2];

/* แสดงข้อมูลใน Table ทุกฟิลด์ โดยเรียงลำดับตามฟิลด์ filed_name จากน้อยไปหามาก */
SELECT * FROM `ชื่อตาราง` [ORDER BY filed_name ASC];

/* แสดงข้อมูลใน Table ทุกฟิลด์ โดยเรียงลำดับตามฟิลด์ filed_name จากมากไปหาน้อย */
SELECT * FROM `ชื่อตาราง` [ORDER BY filed_name DESC];

ค่า Default เป็น ASC เรียงจากน้อยไปหามากส่วน DESC เรียงจากมากไปหาน้อย

/* แสดงข้อมูลใน Table db_name ทุกฟิลด์แต่จะกำหนดตำแหน่งแถวที่จะแสดงผลได้ */
SELECT * FROM `ชื่อตาราง` [LIMIT int_start, int_end] ;

ตัวอย่าง
SELECT * FROM `ชื่อตาราง` [LIMIT 5, 10] ;

แสดงข้อมูลทุกฟิลด์ของ Table แต่จะแสดงเริ่มต้นแถวที่ 5 ถึง 10 เท่านั้น (นิยมใช้เป็นคำสั่งในการแบ่งหน้าแสดงผล)

/* แสดงข้อมูลใน Table ทุกฟิลด์แต่จะกำหนดตำแหน่งแถวที่จะแสดงผลได้ */
SELECT * FROM tb_name [WHERE condition] ;

ตัวอย่าง
SELECT * FROM tb_name WHERE id='3' ;

 แสดงข้อมูลเฉพาะฟิลด์ชื่อ id ที่มีค่าเท่ากับ 3 เท่านั้น

5 กันยายน 2554 18:52:31