Share tips.

tips.html

คำสั่ง TRUNCATE

เป็นคำสั่งในการลบข้อมูลทั้งหมดใน Table จะคล้ายกับคำสั่ง DELETE เพียงแต่คำสั่ง DELETE สามารถกำหนดเงื่อนไขในการลบแถวได้

รูปแบบคำสั่ง
TRUNCATE TABLE `ชื่อตาราง`;

ตัวอย่าง
TRUNCATE TABLE `employee`;

จะลบข้อมูลทั้งหมดในตาราง employee

19 มิถุนายน 2556 17:32:22